Likwidacja placu zabaw

Szanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej Pelikanów 2a-8e , informuję że w związku ze zgłoszeniem przez 2 osoby zamieszkujące na terenie osiedla nie prawidłowości w sprawie placu zabaw i jego budowy do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie , decyzją nr 120/2020 z dnia 1.04.2020r nakazano całkowita rozbiórkę placu zabaw .

Wspólnota dwukrotnie odwoływała się od decyzji i w 2019r i w 2020r do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego który decyzją nr 573/20 podtrzymał rozbiórkę placu zabaw .

PINB powołuje się na zapisy ustawy Prawa Budowlanego art.51 ust.1 pkt 1

Decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy

1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji:
1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo
2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo
3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a nakaz rozbiórki obiektu pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku nie wykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5. W przypadku nie wykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust.1 pkt 3, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego albo w art. 49b nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1.

W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 40 ust 3. znajduje się informacja, że Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1. Zapis ten obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku (wcześniej konieczność zachowania dziesięciometrowej odległości dotyczyła wyłącznie placów zabaw stawianych przy budynkach wielorodzinnych) i nie precyzuje dokładnie sposobu mierzenia tej odległości, nie określając punktu, od którego należy przeprowadzić pomiar.

W związku z powyższym przy braku argumentów z przepisami budowlanymi decyzją PINB plac zabaw zostanie zlikwidowany .

Decyzje PINB do wglądu w biurze administracji .

Z poważaniem
Administracja
P-no, dn.24.06.2020r