Rozliczenie mediów

Rozliczenie mediów: Zużycie zimnej i ciepłej wody za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r. i centralnego ogrzewania za okres 1.05.2014 r. – 30.04.2015 r. Koszty zużycia energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody w I półroczu 2015 r. wyniosły: 176 992,04 zł. Zużycie ciepłej wody wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach: 6 412 m? Cena podgrzania 1 m3 wody w I półroczu 2015 r. wynosi: 27,60 zł/m? Cena urzędowa zimnej i ścieków wody wynosi: 10,52 zł/m? Suma wody zimnej jest sumą wody mierzonej przez wszystkie liczniki w lokalu. Koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w okresie 01.05.2015 r. – 30.04.2015 r. wyniosły: 483 767,86 zł Zużycie ciepła w GJ wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach wyniosło razem 4 497,12 zł Cena 1GJ wynosi: 107,57 zł/GJ
Lp Treść Kotłownia gdyby była realizowana inwestycja Węzeł stan wg realizacji z roku 2013
1. Zakup urządzeń w PLN brutto wg kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez biuro projektów 1.800.000 (1,0 mln. PLN finansowane kredytem bankowym i 0,8 mln. PLN wkład własny ze środków Wspólnoty) 0,00
2. Roczne koszty serwisu firmowego przy przedłużeniu gwarancji na okres 5 lat w przypadku zakupu nowej kotłowni 48.000 0,00
3. Roczne koszty serwisu reduktora gazu zgodnie z wymogami gazowni 4000,00 0,00
4. Roczny koszt dostaw gazu na pozyskanie energii cieplnej w roku 2012 ? ceny roku 2012. (w tym roku po raz ostatni ciepło wytwarzane było tylko na bazie pracy kotłowni) 448.500,00 484.000,00
5. Roczny Koszt Urzędu Dozoru Technicznego wymóg Ustawowy 2 500,00 0,00
6. Roczny koszt rat kredytowych (ewentualnie zaciągniętego na potrzeby wymiany 2-ch kotłowni) 96.000,00 0,00
7. Ilość zużytych GJ wg stanu rozliczeniowego na rok 2014/15 4.497
8. Cena GJ uwzględniająca wszystkie koszty pozyskania energii cieplnej wykazywane dotychczas w innych pozycjach planu. Suma pozycji 2-6 podzielona przez ilość zużytych GJ w roku 2014/2015599.000,00 : 4.497 = 133,20 107,62
Wnioski: 1. Sezon 2014/2015 jest pierwszym okresem rozliczeniowym, w którym dostarczone do nieruchomości ciepło pochodzi w 100% od dostawcy PCU. Sezon 2012/2013 jest ostatnim rokiem, w którym uzyskiwane ciepło pochodziło w 100% z własnej kotłowni gazowej. Stąd lata te są najlepszymi okresami do dokonania w/w zestawienie całości kosztów związanych z pozyskaniem ciepła dla Wspólnoty. 2. Zestawienie zawiera wszystkie koszty związane z pozyskaniem energii cieplnej wykazywane wcześniej zgodnie z zapisami księgowymi w części eksploatacyjnej, w pozycjach konserwacja, przeglądy, naprawy etc. 3. Przyjmując rozwiązanie wykorzystania dostaw z PCU Wspólnota nie poniosła kosztu zakupu urządzeń oraz kosztu ich montażu przewidzianego kosztorysem inwestorskim w wys. ok. 1,8 mln. brutto. Sfinansowanie zakupu miało odbywać się w części w oparciu o kredyt bankowy oraz wpłatę własną w kwotach wykazanych powyżej. Na początku roku 2013 stan środków własnych na wszystkich kontach Wspólnoty zamykał się kwotą 1,138 tys. Oznacza to, że praktycznie całość posiadanych środków musiałaby zostać przeznaczony na udział własny w przypadku zakupu kotłowni. Miesięczny koszt kredytu rozłożony na 20 lat wykazano w tabeli. 4. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty pozyskania energii cieplnej, w tym koszty finansowe transakcji kredytowej, obsługi serwisowej etc., decyzja Wspólnoty o wyborze dostawcy ciepła w osobie PCU jest finansowo i ekonomicznie uzasadniona. Pozostaje przy tym zwrócić uwagę Członków Wspólnoty na fakt, że przy założonym umową kredytową 20-letnim okresie finansowania transakcji zakupu i uruchomienia kotłowni, nabyte tą drogą urządzenia już po okresie 10-15 lat funkcjonowania stają się przestarzałe, a ich stan techniczny kwalifikuje je do wymiany.