Zniżka za odpady komunalne dla Dużych Rodzin

dnia 5 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy Państwu treść uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie. Osoby podlegające możliwości skorzystania z podjętej uchwałą zniżki, mogą składać deklaracje w biurze administracji W.M. ,,Pelikanów 2a-8e? Pelikanów 8A(z tyłu klatki) bezpośrednio lub do skrzynki administracyjnej. Deklaracje przekazywane są do Urzędu Gminy do końca każdego m-ca rozliczeniowego.


Zniżka za odpady komunalne dla Dużych Rodzin


Od maja 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Zniżka została wprowadzona uchwałą nr 486/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Tak więc od 1 maja 2016 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi:
– 6,30 zł ? w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
– 15,30 zł ? w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów.

Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat, lub 25 lat, jeśli wciąż się uczy. Ograniczenie wiekowe nie występuje w przypadku, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć deklarację DOW ? 1. Dla osób które wcześniej złożyły deklarację DOZ ? 1 będzie to zmiana złożonej deklaracji. Deklaracja jest dostępna na stronie www.piaseczno.eu w ?zakładce gospodarka odpadami?. Do deklaracji należy dołączyć kopię Piaseczyńskich lub Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:
a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia,
c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.